Masterpiece of

tres doux

There are many variations of passages of Lorem
Ipsum available, but the majority.
x

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne.

Ten Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym, który dostępny jest pod adresem www.amoretta.pl. Sklep ten prowadzony jest przez BACHLEDÓWKA S A, ul. 187, 34-407 Czerwienne, z siedzibą Hotel Bachledówka Czerwienne – Bachledówka 353, 34-407 Ciche (jest to jednocześnie adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem , KRS 0000708221, REGON 121600290, NIP 7352847880 adres poczty elektronicznej: biuro@amoretta.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 509 509 929 (opłata zgodnie z aktualnym cennikiem operatora, jak za standardowe połączenie), zwany dalej – Regulamin.

Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, ale wymagane do utworzenia Konta i/lub złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania wszelkich zawartych w Regulaminie zasad.

W rozumieniu przepisów prawa cywilnego, złożone przez Klienta Zamówienie stanowi Ofertę. Dostępność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest równoznaczna z dostępnością tych produktów na magazynie i możliwością wysyłki, dlatego dopiero wysłanie do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakresu zamówienia możliwego do realizacji stanowi przyjęcie Oferty.

Niezbędne wymagania techniczne do korzystania z usług realizowanych za pomocą adresu: www.amoretta.pl to dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. By serwis mógł poprawnie funkcjonować, Użytkownik musi mieć aktywne udostępnianie plików cookies.

II. Pojęcia użyte w tym Regulaminie mają następujące definicje/znaczenie:

1.SPRZEDAWCA – oznacza:

TRADYCYJNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krzeptówki Boczne 6, 34-500 Zakopane, (jest to jednocześnie adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, pod numerem KRS 0000708221, REGON 121600290, NIP 7352847880, adres poczty elektronicznej: biuro@amoretta.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 509 509 929 (opłata zgodnie z cennikiem właściwego operatora jak za standardowe połączenie)

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza: umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczy sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego, Produktów za zapłatą Ceny (Cena może być powiększona o ewentualne opłaty dodatkowe, których dokładne wyliczenie podane jest do wiadomości Zamawiającego na stronie w trakcie składania zamówienia, dotyczy także kosztów wysyłki, której warunki określa ten Regulamin), zawierana jest pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą poprzez środki porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa przede wszystkim Produkt wraz z jego głównymi cechami i Ceną, koszty wysyłki i inne istotne warunki. Istnieje także możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym poprzez Porozumienie z pominięciem procedury zawartej w tym Regulaminie a zawarcie takiej Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.

ZAMAWIAJĄCY (zwany również KLIENTEM)– oznacza: pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji się na stronie www.amoretta.pl, oraz zaakceptowała Regulamin i złożyła Zamówienie.

UŻYTKOWNIK – oznacza: każda osoba fizyczna korzystająca ze strony www.amoretta.pl.

TOWAR/ PRODUKT – oznacza: dostępna w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl, ruchoma rzecz, która stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

CENA – oznacza: kwota widoczna na stronie www.amoretta.pl., podana w walucie złotych polskich lub w innej walucie, wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Zamawiającego (podstawą przeniesienia jest Umowa Sprzedaży). Cena nie uwzględnia dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy – chyba, że została zastosowana Promocja i taka informacja jest umieszczona na stronie.

DZIEŃ ROBOCZY – oznacza: jeden dzień w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PROMOCJE – oznacza: niestandardowe (szczególne) warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach przedstawionych w ramach Sklepu Internetowego, dotyczą specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Zamawiający ma możliwość skorzystania na określonych przez Sklep Internetowy zasadach.

ZAMÓWIENIE – oznacza: oświadczenie woli Zamawiającego równoznaczne z wyrażeniem bezpośredniej woli zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane poprzez środki porozumiewania się na odległość, określające Produkty, które zamierza kupić Zamawiający i dane Zamawiającego konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Zamawiającego. Każde zamówienie Klienta jest Ofertą.

KONTO – oznacza: utworzone poprzez rejestrację indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą Konta Zamawiający dokonuje Zamówień i ma możliwość zarządzania danymi, które podał podczas procesu rejestracji.

LOGIN – oznacza: adres e-mail, który Zamawiający podał na etapie rejestracji i który umożliwia zalogowanie się do Konta na stronie www.amoretta.pl.

HASŁO – oznacza: ciąg znaków alfanumerycznych, który jest niezbędny do zalogowania się i autoryzacji dostępu do Konta. Hasło określa Klient w trakcie Rejestracji podając Hasło dwukrotnie by uniknąć ewentualnych pomyłek. Klient zobowiązany jest do zachowania swojego Hasła w ścisłej poufności, nieprzekazywania go osobom trzecim. Klientowi przysługuje możliwość zmiany Hasła.

INFOLINIA – oznacza: centrum obsługi Klientów pod numerem telefonu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, pod nr tel. +48 509 509 929.

III. Umowa Sprzedaży – Warunki zawierania

Zamawiający może złożyć Zamówienie poprzez:

a) Sklep Internetowy www.amoretta.pl.
b) wiadomość na pocztą elektroniczną
c) rozmowę telefoniczną

Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, następuje dopiero po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Zamawiający ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, poprzez:

a) Dodanie wybranych produktów do Koszyka i przejściu do formularza. W przypadku Produktów na wagę, Sprzedawcy przysługuje prawo do dostarczenia Produktów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może wynosić więcej niż +/- 10%. Klient jest zobowiązany do zapłaty za produkt prawidłowo zważony, w związku z czym cena podana w formularzu Zamówienia może różnić się od ceny wskazanej na paragonie/fakturze VAT.

b) W przypadku Produktów, których cena określana jest na podstawie wagi jednostkowej i Zamawiający zamawia określoną ilość sztuk, Sprzedawca dostarczy ilość sztuk zgodnie ze złożonym Zamówieniem. Natomiast Cena zostanie określona zgodnie z wagą zamówionej ilości Produktów.

c) Zamawiający, który posiada Konto w formularzu Zamówienia winien jest potwierdzić aktualność danych, które są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Jeśli Użytkownik nie posiada Konta to zobowiązany jest do samodzielnego wypełnienia formularza Zamówienia i także jest zobowiązany jest do podania aktualnych danych. W obu przypadkach, podanie nieaktualnych lub błędnych danych upoważnia Sprzedawcę do anulacji realizacji Zamówienia. W każdym przypadku dane niezbędne do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, numer telefonu komórkowego a także wszelkie niezbędne dane dotyczące samego Zamówienia, tj. Produkty i ich ilość, miejsce i sposób dostawy, metoda płatności za Zamówienie. W przypadku Zamawiających, którzy nie są osobą fizyczną niezbędne jest także podanie numeru NIP. Zamawiający, którzy życzą sobie otrzymać fakturę VAT zobowiązani są do określenia tego w formularzu Zamówienia. W przypadku nie podania takiej informacji i wystawieniu już paragonu przez Sprzedawcę nie ma możliwości zmiany na fakturę VAT.

d) Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu dostawy spośród oferowanych przez Sprzedawcę.

e) Zamawiający ma możliwość wyboru metody płatności za Zamówienie, tj. Cena i dodatkowe wskazane w potwierdzeniu Zamówienia, spośród oferowanych przez Sprzedawcę metod płatności.

f) Przesłanie Zamówienia od Zamawiającego do Sprzedawcy odbywa się poprzez specjalnej, udostępnionej w tym celu funkcjonalności sklepu, czyli przycisku “Zamawiam i płacę”. W celu przesłania Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu.

g) Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, tj. do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam i płacę”, Klient może samodzielnie korygować wprowadzone przez siebie dane w panelu “Koszyk”, odbywa się to poprzez dodawanie lub usuwanie pozycji lub ilości Produktów.

h) W przypadku wyboru niektórych metod płatności, Klient wyraża zgodę na przekierowanie do zewnętrznych operatorów płatności.

W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Sprzedawca przesyła do Zamawiającego wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem, jednocześnie Sprzedającemu przysługuje prawo do anulowania Zamówienia bądź częściowej realizacji Zamówienia w przypadku braku możliwości pełnej realizacji, tj. dostarczenia wszystkich zamówionych produktów.

Umowa jest zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie realizacji, który zostaje przekazany Zamawiającemu pocztą elektroniczną.

Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba, że wyraźnie podana jest inna informacja w Sklepie Internetowym.
Anulowanie zamówienia.

a) dokonanie anulacji Zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail z niezbędnymi danymi, tj. tj. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres.

b) w przypadku Zamówień z wysyłką kurierską jako metodą dostawy, anulacja Zamówienia musi nastąpić nie później niż do godz. 13:00 tego samego dnia, w którym Zamówienie zostało złożone.

c) anulacje można kierować na adres e-mail Sprzedawcy, tj.: biuro@amoretta.pl.

IV. Dostawa – termin i realizacja

Zamówienia w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl. składać można 24 godziny na dobę przez cały rok a realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie. O przewidywanym czasie dostawy Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia ku temu okoliczności, Sklep Internetowy www.amoretta.pl ma prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia (w całości lub częściowo). Gdyby taka sytuacja zaistniała Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo.

V. Dostawa – warunki i koszty

Sklep Internetowy www.amoretta.pl oferuje dostawę Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawę Produktów realizuje pośrednik.
Przesyłki kurierskie realizuje InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059.

Przesyłki paczkomatowe realizuje InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000418380, nr NIP: 6793081395.

Dostawa zamówionych Produktów to usługa dodatkowo płatna, chyba, że w Umowie zawarto inne postanowienia. Zamawiający może zapoznać się z kosztami dostawy w zakładce “Koszty dostawy” w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl także w momencie wyrażenia woli zawiązania Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy zamówionych Produktów.

Czas realizacji zamówienia podany jest do wiadomości Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.

Zamawiającemu przysługuje prawo do otwarcia paczki w celu weryfikacji poprawności i stanu zamówienia pod warunkiem, że odbędzie się to w obecności kuriera.

Ewentualne różnice lub uszkodzenia muszą zostać umieszczone w protokole udostępnionym przez kuriera. Zamawiający ma możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera, celem zweryfikowania poprawności oraz stanu zamówienia.

Sprzedawca nie udostępnia możliwości odbioru osobistego zamówionych Produktów.

VI. Odstąpienie od umowy – prawa i obowiązki

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni (14 dni od daty, kiedy Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych Produktów w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Zamawiającemu, który niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@amoretta.pl podając wszelkie niezbędne informacje, tj. imię i nazwisko, numer, zamówienia, numer telefonu i adres).

Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z tym, że Zamawiający ma obowiązek zwrócić towary objęte odstąpieniem w stanie niezmienionym i uczynić to niezwłocznie na adres Sprzedawcy (nie później niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy). Jeśli Sprzedawca otrzyma Produkty w stanie niezmienionym zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności za te produkty wraz z kosztem dostawy w terminie 14 dni od daty otrzymania tych Produktów tą samą metodą płatności, która została użyta podczas pierwotnej transakcji, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający zaakceptował inne rozwiązanie. Zwrotowi podlega koszt najtańszej dostępnej wysyłki.

Jeśli Zmawiający wybrał inną (droższą) metodę płatności, różnica nie zostanie zwrócona.

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy nie przysługuje mu w przypadkach:

a) umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótką datę do spożycia,

b) umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt personalizowany, zmieniony na specjalne życzenie Klienta,

c) umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie nadaje się już do spożycia lub użycia ze względów bezpieczeństwa lub higieny

VII. Prawo do odmowy realizacji zamówienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (całościowego lub częściowego) w poniższych sytuacjach::

Trudność z ustaleniem tożsamości Zamawiającego.

Sprzedawca nie uzyskał koniecznego potwierdzenia ze strony Zamawiającego a wystąpiły zmiany – np. w czasie realizacji lub dostępności Produktów.

Zamawiający nie zaakceptował lub łamie postanowienia tego Regulaminu.

VIII. Płatności

Wszystkie Ceny w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl przedstawione są w walucie polskich złotych i zawierają już podatek (ceny brutto).

Każde Zamówienie zawiera także Dowód zakupu, jakim jest paragon lub faktura VAT (tylko jeśli Zamawiający podał taką informację w trakcie składania Zamówienia. Jeśli prośba o fakturę VAT nie została wysłana razem z Zamówieniem a Sprzedający wystawił już paragon to nie ma możliwości zmiany na fakturę VAT).

By Zamówienie mogło zostać zrealizowane, Kupujący, który nie jest osobą fizyczną upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy a także w formie elektronicznej.

Zamawiającemu przysługuje wybór metody płatności spośród metod oferowanych przez Sprzedającego, tj.:

a) płatność za pobraniem
b) płatność internetowa za pomocą systemu Przelewy24

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,

Zamawiającemu przysługuje wybór metody dostawy spośród oferowanych metod przez Sprzedającego, koszty każdej metody dostawy przedstawione są do wiadomości Sprzedającego w trakcie dokonywania Zamówienia.

IX. REKLAMACJE I ZWROTY

W przypadku wystąpienia różnic otrzymanych Produktów względem zawartej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany, żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Warunkiem skorzystania z wymienionych praw jest niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedającego w terminie najpóźniej do 3 dni od dnia, kiedy Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych Produktów. Powiadomienie Sprzedawcy może odbyć się drogą mailową lub telefoniczną.

Sprzedający ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Brak kontaktu ze strony Sprzedającego jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zwraca Zamawiającemu wpłacone na poczet objętych reklamacją produktów, płatności w terminie 7 dni od daty decyzji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wszelkich przesyłek nieodebranych za pobraniem.

Podstawą reklamacji ani zwrotów nie mogą być różnice pomiędzy zdjęciem w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl a rzeczywistym wyglądem Produktów. Zdjęcia zamieszczane w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl mają jedynie charakter przybliżonej prezentacji.

X. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie –formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.amoretta.pl nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez Klienta bezprawne lub nieprawdziwe informacje a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takich treści, Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

W przypadku niedostarczenia wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail (wynikający z błędnego podania adresu, blokowania lub usuwanie e-maili przez oprogramowanie używane przez Klienta lub administratorów serwerów pocztowych) Sklep Internetowy www.amoretta.pl nie ponosi za to odpowiedzialności.

Dane osobowe:

a) rejestracja w Sklepie Internetowym www.amoretta.pl jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę (Sklep Internetowy: www.amoretta.pl) danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówień i komunikacji z Klientem.

b) administratorem Danych Osobowych jest www.amoretta.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2016 roku, poz 922) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) dane osobowe przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osobom, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich modyfikacji.

d) w przypadku stwierdzenia niezgodności w swoich danych ze stanem faktycznym, Zamawiający może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej www.amoretta.pl poprzez zalogowanie się. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych a Sprzedającemu prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia autentyczności wysłanego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili, które są bezpośrednio związane z poprawną realizacją zamówienia złożonego przez Klienta a także tych, które dotyczą technicznych zmian na jego koncie.

f) Sprzedawca nigdy nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie www.amoretta.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta swoich danych na stronach internetowych, które imitują oryginalną witrynę www.amoretta.pl.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego www.amoretta.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad aktualnego Regulaminu, każdorazowe zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i akceptuje aktualny Regulamin wraz z jego postanowieniami. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klientów o zmianach w Regulaminie. Klienci mogą znaleźć aktualny Regulamin w każdym czasie za pomocą aktywnego linku na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient potwierdza, że z łatwością może zapoznać się z Regulaminem, pobrać jego treść, przechowywać go i odtwarzać. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Brak obowiązku informacji Klientów o zmianach w regulaminie nie dotyczy postanowień o celach przetwarzania gromadzonych danych osobowych.

Wszelkie ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w innych przypadkach przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez kontakt z organami ochrony praw konsumentów.